Rozhodnutie povoľuje zmenu v užívaní pôvodného obchodného priestoru č. 89 v bytovom dome so súpis. č. 3975, na Muchovom nám. č. 3 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4691/14 katastrálnom území Petržalka, na nový účel užívania – zariadenie služby – jogové štúdio.

web od 2day