Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ A. Karpova na Černyševského ulici č. 8 v Bratislave-Petržalke, v rozsahu PDRS, PSV a odborný autorský dohľad (OAD), situovanú na 1.NP na 1.PP a priľahlých priestorov.

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 3499
Predmet „Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ A. Karpova na Černyševského ulici č. 8 v Bratislave-Petržalke, v rozsahu PDRS, PSV a odborný autorský dohľad (OAD), situovanú na 1.NP na 1.PP a priľahlých priestorov.“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet

71320000-7 – Inžinierske projektovanie

71250000-5 – Architektonické a inžinierske služby a dozor

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10885/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 25.02.2021 do 13:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day