Rozhodnutie povoľuje stavbu – zmenu dokončenej stavby: „Stavebné úpravy bytu č. 5 a bytov č. 7+8“, na Andrusovovej ul. č. 911/5 na pozemku KNC parc. č. 3298 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day