Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: Zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy na výmenu presklených stien v schodiskách bytového domu Topoľčianska 31 v Bratislave, pre bytový dom so súp. č. 3217, na pozemku parc.č. 1550, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day