229/2021 – rozhodnutie prerušuje konanie o zmene v užívaní časti stavby – Iný nebytový priestor č. 902 na 1. poschodí BD Fedinova 4 na nový účel (zariadenie školské a výchovné) – Centrum prevencie a pedagogického poradenstva, bez stavebných úprav dotknutého priestoru

web od 2day