Oznámenie o začatí stavebného konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Prístavba Centra dopravných služieb (CDS), Betliarska, Bratislava (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parcelné č. 3016/27, 3016/38 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day