258/2021 – rozhodnutie p o v o ľ u j e zmenu v užívaní časti stavby – nebytový priestor č. 03, z pôvodného účelu stravovacie zariadenie na nový účel: Administratívny obchod, služby a skladové priestory, bez stavebných úprav v polyfunkčnom dome Krasovského 13, na poz. KNC parc.č. 5203/32, v k.ú. Petržalka-Bratislava

web od 2day