Postúpenie spisového materiálu po doposlaní rozhodnutia všetkým známym účastníkom konania vo veci odvolania proti rozhodnutiu OÚ Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-BA-OSZP3-2020/092495/JAI/V-6923 zo dňa 19.11.2020

web od 2day