2478/2021 – rozhodnutie povoľuje odstránenie stavby – Administratívna budova, Muchovo námestie/Černyševského ulica, na pozemku register „C“ parcelné č. 4691/5 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day