Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia – oznámenie – SO 08 Verejný vodovod, SO 10 Úžitkový vodovod, SO 11 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia zo striech, SO 14 Dažďová kanalizácia z komunikácií – Južné Mesto – Zóna C0 – 1. etapa, Viacpodlažná bytová výstavba Bratislava – Petržalka

web od 2day