Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2021/114204/CUJ, ktoré zamieta odvolanie účastníkov konania a odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 1049/2021/10-UKSP/3-Vl-7 zo dňa 02.06.2021 potvrdzuje

web od 2day