Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, nariadenie miestnej ohliadky, výzva na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia

web od 2day