GOLFVILLAGE – infraštruktúra Jarovce – Petržalka

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
KU Petržalka: 3033/6, 40, 41, 45, 46, 3026/3,4,5,6, 3027/10, 3022/388, 3022/765; KU Jarovce: 926/17,18, 911/230,229,231, 878, 909/6,7,8,9. 908/1,2,3,4, 894/12,13 SO J.001 Príprava územia a HTU -KU Jarovce SO P.001 Príprava územia a HTU - KU Petržalka SO J.001 Príprava územia a HTU -KU Jarovce SO P.001 Príprava územia a HTU - KU Petržalka SO J.201 Zberná komunikácia a spevnené plochy - KU Jarovce (vetva A) SO P.201 Zberná komunikácia a spevnené plochy - KU Petržalka (vetva A) SO P.202 Obslužné komunikácie a spevnené plochy - KU Petržalka SO P.202.1 Vetva B SO P.202.2 Vetva C SO P.202.3 Vetva K SO P.203 Upokojené komunikácie a spevnené plochy - KU Petržalka SO P.203.1 Vetva D
SO P.203.2 Vetva E SO P.203.3 Vetva F
SO P.203.4 Vetva G SO P.203.5 Vetva Hl,H2
SO P.203.6 Vetva I SO P.203.7 Vetva JSO P.204 Obratisko BUS (dočasné) - KU Petržalka SOJ. 205 Prístupová komunikácia k regulačnej stanici plynu VTL/STL- KU Jarovce SO P.206 Stavebné úpravy na ceste 1/2 SO J. 400 - 1 Verejná kanalizácia výtlak VČS1-2 KU Jarovce SO P.400 - 2 Verejná kanalizácia výtlak VČS1-1 KU Petržalka
SO P.401 Čerpacia stanica - ČS1 SO P.402 Verejná kanalizácia - výtlak VČS3 SO P.403 Verejná kanalizácia gravitačná splašková - KU Petržalka SO P.404 Čerpacia stanica - ČS2 SO P.405 Verejná kanalizácia - výtlak VČS2 SO P.406 Splašková kanalizácia - domové prípojky
SO P.407 Dažďová kanalizácia
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
09.11.2016 PK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day