Bytový podnik Petržalka

Správu nehnuteľností a tým aj zabezpečovanie prevádzky objektov naša spoločnosť chápe a vykonáva ako súbor ekonomicko – technicko – právnych činností zabezpečujúcich racionálnu a optimálnu prevádzku spravovaného majetku.

 • Uzavretie zmlúv podľa želania klientov s bankovými subjektmi z dôvodu zriadenia bankového účtu na objekt
 • Vedenie účtovníctva objektu v zmysle právnych predpisov
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou objektu vrátane verejných poplatkov
 • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Evidencia zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov
 • Evidencia poplatku za výkon správy
 • Evidencia vymáhania nedoplatkov
 • Vykonávanie cenovej a technickej kontroly
 • Kontrola vykonaných prác a fakturácie na objekte
 • Vypracujeme ročný plán opráv, ktorý zohľadňuje najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhujeme výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok v súčinnosti s požiadavkami vlastníkov
 • V zmysle zákona spracujeme a doporučene zasielame vyúčtovanie spojené s užívaním bytového alebo nebytového priestoru v termíne do 31. mája nasledujúceho roku
 • Stanovujeme výšku zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru
 • Vykonávame pravidelne obhliadky spravovaných objektov
 • Generálnu obhliadku spravovaného objektu vykonávame spravidla raz ročne s cieľom zistenia skutkového stavu, ktorý nám slúži na spracovanie a spresnenie harmonogramu dôležitostí opráv v prípade havarijných porúch sa spracuje aj fotodokumentácia poruchy
 • Spracovávame harmonogram revízií, odborných prehliadok zariadení objektu a zabezpečujeme ich plnenie
 • Následné odstraňovanie vád a vykonávanie prác vyplývajúcich z revíznych správ
 • Vykonávame obhliadky objektov v našej správe a v prípade mimoriadnych poistných udalostí a havárií, zabezpečíme ich následné odstránenie a vyčleníme nutné finančné prostriedky v súčinnosti s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov na ich odstránenie
 • Vedieme evidenciu a spracovanie zoznamu nutných opráv a údržby v objekte a pravidelne ho aktualizujeme
 • Zabezpečujeme a dozorujeme v spravovanom objekte bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu
 • Zabezpečujeme pri možných havarijných situáciách na objektoch technickú pomoc
 • Zabezpečujeme vykonávanie revízií a odborné prehliadky objektov
 • Zabezpečujeme na spravovaných objektoch potrebnú odbornú účasť na kontrolách , inšpekciách odborného dozoru
 • Po uzavretí zmluvného vzťahu o výkone správy s našou spoločnosťou prihlasujeme odbery jednotlivých druhov energií (médií), služieb a prípadne zabezpečíme reklamácie na služby
 • Zabezpečujeme pre naše spravované objekty výkony zimnej služby (odstraňovanie snehu, posypový materiál)
 • Zabezpečujeme čistenie chodníkov a prístupových komunikácií spoločných priestorov objektu
 • Zabezpečujeme upratovanie objektu
 • Zabezpečujeme pravidelne v zmysle zákona deratizácie a dezinfekcie objektov
 • Zabezpečujeme 24 hodinovú nepretržitú havarijnú službu ( voda, plyn, elektro, kúrenie, výťahy) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • Zabezpečujeme pravidelné kontroly požiarnej ochrany, ako aj plnenie úloh vyplývajúcich z týchto kontrol
 • Zabezpečujme a vedieme dokumentáciu o činnosti požiarnej ochrany
 • Informujeme vlastníkov a Mestskú časť Bratislava – Petržalka o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmenách funkčného využitia nebytových priestoroch, pripravovaných zámeroch, týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu
 • Zvolávame schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na schôdzu vlastníkov ponúkame využiť priestory v sídle BPP, s.r.o. na Haanovej ul. č. 10.
 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť
 • Organizačné a ekonomické poradenstvo – naša spoločnosť vykonáva poradenskú činnosť najmä v predmete svojej činnosti a poskytujeme poradenstvá pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov – v správe majetku, pomáhame metodicky a prakticky pri zakladaní spoločenstiev, vrátane vypracovania základných dokumentov, vlastníkov bytov v otázkach vlastníckych a právnických
 • vypracovávame základné dokumenty riadneho medziľudského spolunažívania a zachovania dobrých mravov v domoch, jedná sa najmä o domové poriadky a iné normy zabezpečujúce ochranu vlastníckych práv
 • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
 • Organizovanie výberových konaní v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • Zabezpečujeme možné najvýhodnejšie podmienky poskytnuté od bankových subjektov na financovanie stavebných prác a materiálov formou úveru (zatepľovanie, rekonštrukcie, výstavba,…)
 • Zabezpečujeme výkon stavebného dozoru
 • Zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie
 • Zabezpečujeme aj ostatné inžinierske činnosti v zmysle predmetu činností zapísanom v Obchodnom registri zo dňa 21.8.2007 Okresného súdu Bratislava I., Vložka č. 47489/B, viď. www.orsr.sk
 • Zabezpečenie výstavby nadstavieb, stavebných úprav a dostavieb objektov vrátane rekonštrukcií bytových a nebytových priestorov
 • Riadenie financovania rozsiahlejších opráv a investícií na zveľadenie objektov (zateplenie objektu, výmena okien, vyregulovanie vykurovacieho systému,…)
 • Domovnícke služby
 • Stráženie objektu
 • Osobitné právne a poradenské služby
 • Služby elektronickej a poštovej komunikácie
 • Kopírovacie služby

web od 2day