Prednosta

Ing. Peter Šinály
e-mail: prednosta@petrzalka.sk
tel.: +421-2-68 288 823
Fax: +421-2-68 288 824
Kancelária č. 103, 1. poschodie

Mgr. Ivan Kezman
Zástupca prednostu
Tel.: + 421-2-68 288 820
E-mail: ivan.kezman@petrzalka.sk
Kancelária č. 106, 1. poschodie

Ing. Miroslav Štefánik, MBA
Zástupca prednostu
tel.: +421-2-68 288 934
e-mail: miroslav.stefanik@petrzalka.sk
Kancelária č. 105, 1. poschodie

Bc. Tomáš Popovič
Tel.: + 421-2-68 288 823
Fax.: + 421-2-68 288 824
E-mail: tomas.popovic@petrzalka.sk
Kancelária č. 103, 1. poschodie

Ing. Igor Bendik
Tel.: +421-2-68 288 823
igor.bendik@petrzalka.sk
Kancelária č, 103, 1. poschodie

Mgr. Katarína Tomčíková
Tel.: + 421-2-68 288 823
Fax.: + 421-2-68 288 824
E-mail: katarina.tomcikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 103, 1. poschodie

Ing. Dušan Bittner
Tel.: +421-2-68 288 820
dusan.bittner@petrzalka.sk
Kancelária č, 106, 1. poschodie

 

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Funkcia prednostu miestneho úradu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva, s funkciou prísediaceho na súde, s pracovným pomerom v štátnej správe a s členstvom v dozornej rade právnických osôb s majetkovou účasťou mestskej časti.

Prednostu zastupuje počas jeho neprítomnosti vedúci organizačného oddelenia vo funkcii zástupcu prednostu v plnom rozsahu jeho práv a povinností.

Prednosta miestneho úradu najmä:

  • eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov mestskej časti; v rámci toho najmä:
  • určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu mestskej časti alebo tohto organizačného poriadku
  • v prípade prierezových úloh určuje gestora plnenia úlohy, pokiaľ gestor nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu mestskej časti alebo tohto organizačného poriadku
  • koordinuje činnosť organizačných útvarov miestneho úradu a rozhoduje kompetenčné spory medzi jednotlivými organizačnými útvarmi miestneho úradu v súlade s ich pôsobnosťou danou týmto organizačným poriadkom
  • v súčinnosti so zástupcom starostu a uvoľneným poslancom pre výkon funkcie (pokiaľ sú tieto funkcie zriadené) koordinuje plnenie úloh jednotlivými organizačnými útvarmi miestneho úradu a navrhuje starostovi vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pokiaľ ich nemohol vyriešiť vo vlastnej kompetencii, zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným, podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa všetkých pracovných porád starostu so zamestnancami mestskej časti a podľa vlastného rozhodnutia sa zúčastňuje pracovných porád funkcionárov mestskej časti so zamestnancami mestskej časti; účasť na porade mu nemožno odoprieť
  • na požiadanie miestneho kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách a revíziách
  • podpisuje písomnosti podľa osobitného predpisu 2/ a kompetencií stanovených v organizačnom poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka 3/
  • pripravuje a predkladá starostovi na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov mestskej časti a jej zamestnancov; podrobnosti upravuje osobitný predpis 4/
  • navrhuje starostovi pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva z dôvodov uvedených v zákone 6/

 

Referát personálnej práce a miezd

Mgr. Anna Kittlerová
Tel.: + 421-2-68 288 907
Fax: + 421-2-63 823 908
E-mail: anna.kittlerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 108, 1. poschodie

Mgr. Iveta Nečesaná
Tel.: + 421-2-68 288 812
Fax: + 421-2-63 823 908
iveta.necesana@petrzalka.sk
Kancelária č. 107, 1. poschodie

Ing. Andrea Verecká
Tel.: +421-2-68 288 812
andrea.verecka@petrzalka.sk
Kancelária č, 107, 1. poschodie

 

Referát verejného obstarávania

Ing. Zdenka Bothová
Poverená vedením referátu verejného obstarávania
Tel.: +421-2-68 288 930
matus.bednaric@petrzalka.sk
Kancelária č. 902, 9. poschodie

Mgr. Tomáš Čajda
Tel.: + 421-2-68 288 930
E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk
Kancelária č. 902, 9. poschodie

Bc. Marek Harum
Tel.: + 421-2-68 288 853
E-mail: marek.harum@petrzalka.sk
Kancelária č. 901, 9. poschodie

 

Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností

JUDr. Emil Chlebec
Vedúci referátu
Tel.: + 421-2-68 288 825
E-mail: emil.chlebec@petrzalka.sk
Kancelária č. 611, 6. poschodie

Ing. Andrea Jendeková
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: andrea.jendekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

MVDr. Erika Jančovičová
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: erika.jancovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

Mária Poláková
Tel.: + 421-2-68 288 826
Fax: 68 288 799
E-mail: maria.polakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 611, 6. poschodie

 

Referát manažérstva kvality

Ing. Matúš Hrádela
Tel.: +421-2-68 288 853
E-mail: matus.hradela@petrzalka.sk
Kancelária č. 810, 8. poschodie

 

Referát matriky a ohlasovne pobytu

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421-2-68 288 510
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 311, 3. poschodie

Bc. Enikő Mészáros
Tel.: +421-2-68 288 775
E-mail: eniko.meszaros@petrzalka.sk
Kancelária č. 303, 3. poschodie

Mária Peteková
Tel.: +421-2-68 288 803
E-mail: maria.petekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 310, 3. poschodie

Eva Prídená
Tel.: +421-2-68 288 800
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 309, 3. poschodie

Mgr. Lucia Mihalíková
Tel.: +421-2-68 288 802
Email.:lucia.mihalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 306, 3. poschodie

Karina Lengyelová
Tel.: +421-2-68 288 801
Email.:karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 307, 3. poschodie

Iveta Pálinkás
Tel.: +421-2-68 288 896
E-mail: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 305, 3. poschodie

Mária Farská
Tel.: +421-2-68 288 804
E-mail: maria.farska@petrzalka.sk
Kancelária č. 308, 3. poschodie

web od 2day