Prednostka

Mgr. Petra Vančová
e-mail: prednosta@petrzalka.sk
tel.: +421-2-68 288 797
Kancelária č. 116, 1. poschodie

 

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Funkcia prednostu miestneho úradu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva, s funkciou prísediaceho na súde, s pracovným pomerom v štátnej správe a s členstvom v dozornej rade právnických osôb s majetkovou účasťou mestskej časti.

 

Referát personálnej práce a miezd

Mgr. Anna Kittlerová
Tel.: + 421-2-68 288 907
Fax: + 421-2-63 823 908
E-mail: anna.kittlerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 108, 1. poschodie

Mgr. Iveta Nečesaná
Tel.: + 421-2-68 288 812
Fax: + 421-2-63 823 908
iveta.necesana@petrzalka.sk
Kancelária č. 107, 1. poschodie

Ing. Andrea Verecká
Tel.: +421-2-68 288 812
andrea.verecka@petrzalka.sk
Kancelária č, 107, 1. poschodie

 

Referát verejného obstarávania

Ing. Zdenka Bothová
Poverená vedením referátu verejného obstarávania
Tel.: +421-2-68 288 930
zdenka.bothova@petrzalka.sk
Kancelária č. 902, 9. poschodie

Bc. Marek Harum
Tel.: + 421-2-68 288 853
E-mail: marek.harum@petrzalka.sk
Kancelária č. 901, 9. poschodie

 

Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností

JUDr. Emil Chlebec
Vedúci referátu
Tel.: + 421-2-68 288 825
E-mail: emil.chlebec@petrzalka.sk
Kancelária č. 611, 6. poschodie

Ing. Andrea Jendeková
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: andrea.jendekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

MVDr. Erika Jančovičová
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: erika.jancovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 609, 6. poschodie

 

Referát manažérstva kvality

Ing. Matúš Hrádela
Tel.: +421-2-68 288 853
E-mail: matus.hradela@petrzalka.sk
Kancelária č. 810, 8. poschodie

 

Referát matriky a ohlasovne pobytu

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421-2-68 288 510
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 311, 3. poschodie

Bc. Enikő Mészáros
Tel.: +421-2-68 288 775
E-mail: eniko.meszaros@petrzalka.sk
Kancelária č. 303, 3. poschodie

Mária Peteková
Tel.: +421-2-68 288 803
E-mail: maria.petekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 310, 3. poschodie

Eva Prídená
Tel.: +421-2-68 288 800
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 309, 3. poschodie

Mgr. Lucia Mihalíková
Tel.: +421-2-68 288 802
Email.:lucia.mihalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 306, 3. poschodie

Karina Lengyelová
Tel.: +421-2-68 288 801
Email.:karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 307, 3. poschodie

Iveta Pálinkás
Tel.: +421-2-68 288 896
E-mail: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 305, 3. poschodie

Mária Farská
Tel.: +421-2-68 288 804
E-mail: maria.farska@petrzalka.sk
Kancelária č. 308, 3. poschodie

web od 2day