Prednostka

Mgr. Petra Vančová
e-mail: prednosta@petrzalka.sk
tel.: +421-2-68 288 797
Kancelária č. 116, 1. poschodie

 

Na čele miestneho úradu je jeho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Funkcia prednostu miestneho úradu je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva, s funkciou prísediaceho na súde, s pracovným pomerom v štátnej správe a s členstvom v dozornej rade právnických osôb s majetkovou účasťou mestskej časti.

 

Právny referát

JUDr. Ľubica Kupková
Poverená vedením právneho referátu
Telefón: +421-2-68 288 869
lubica.kupkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 812, 8. poschodie

JUDr. Mária Brinčíková
Telefón: +421-2-68 288 878
Mobil: +421 947 487 073
maria.brincikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

Mgr. Jana Černá
Telefón: +421-2-68 288 879
Mobil: +421 947 487 074
jana.cerna@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

Martina Hudecová
Telefón: +421-2-68 288 927
martina.hudecova@petrzalka.sk
Kancelária č. 813, 8. poschodie

JUDr. Lucia Deáková
Mobil: +421 947 487 076
lucia.deakova@petrzalka.sk
kancelária č. 811, 8. poschodie

Mgr. Tomáš Kuna
Telefón: +421-2-68 288 940
Mobil: +421 947 487 077
tomas.kuna@petrzalka.sk
kancelária č. 810, 8. poschodie

 

Referát organizačných vecí

Mgr. Alžbeta Neuschlová
Vedúca referátu
Telefón: +421-2-68 288 808
alzbeta.neuschlova@petrzalka.sk
Kancelária č. 807, 8. Poschodie

Monika Škamlová
Telefón: +421-2-68 288 821
info@petrzalka.sk; monika.skamlova@petrzalka.sk
Kancelária č. 809, 8. Poschodie

JUDr. Eva Štefániková
Telefón: +421-2-68 288 822
eva.stefanikova@petrzalka.sk; organizacne@petrzalka.sk
Kancelária č. 809, 8. Poschodie

Mgr. Ing. Janka Hokina
Telefón: +421-2-68 288 913
janka.hokina@petrzalka.sk; organizacne@petrzalka.sk
Kancelária č. 809, 8. poschodie

Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností

Mgr. Zuzana Horniaková
vedúca referátu
Tel.: + 421-2-68 288 825
E-mail: zuzana.horniakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 813, 8. poschodie

JUDr. Emil Chlebec
Tel.: + 421-2-68 288 825
E-mail: emil.chlebec@petrzalka.sk
Kancelária č. 813, 8. poschodie

Ing. Andrea Jendeková
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: andrea.jendekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 814, 8. poschodie

MVDr. Erika Jančovičová
Tel.: + 421-2-68 288 868
E-mail: erika.jancovicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 814, 8. poschodie

Referát matriky a ohlasovne pobytu

Mgr. Ilona Kraic
poverená vedením referátu matriky a ohlasovne pobytu
Tel.: +421-2-68 288 510
Email.:ilona.kraic@petrzalka.sk
Kancelária č. 002, prízemie

Eva Prídená
Tel.: +421-2-68 288 800
E-mail: eva.pridena@petrzalka.sk
Kancelária č. 008, prízemie

Mgr. Lucia Mihalíková
Tel.: +421-2-68 288 802
Email.:lucia.mihalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 006, prízemie

Karina Lengyelová
Tel.: +421-2-68 288 801
Email.:karina.lengyelova@petrzalka.sk
Kancelária č. 003, prízemie

Iveta Pálinkás
Tel.: +421-2-68 288 896
E-mail: iveta.palinkas@petrzalka.sk
Kancelária č. 005, prízemie

Mária Farská
Tel.: +421-2-68 288 804
E-mail: maria.farska@petrzalka.sk
Kancelária č. 008, prízemie

web od 2day