Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len SSŠaŠZP) zabezpečuje odbornú, technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a práce.

Zabezpečuje pre školské zariadenia bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. Organizačnou súčasťou SSŠaŠZP je 22 materských škôl, 19 školských kuchýň pri MŠ.

web od 2day