Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na jej rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok s prostriedkami, ktoré jej určí zastupiteľstvo.

Názov a sídlo organizácie: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
ADresa: Čapajevova 6, 851 01 Bratislava
IČO: 00 492 485

Kontaktný formulár na hlásenie podnetov.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je:
1. letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov a parkovísk,
2. údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy aich realizácia,
3. správa trhovísk,
4. údržba a čistenie odpadkových košov,
5. prevádzka a údržba verejných sociálnych zariadení,
6. správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk,
7. prevádzkovanie zberného dvora,
8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).

Najaktuálnejšie informácie nájdete na internetovej stránke Miestneho podniku verejnoprospešných služieb.

web od 2day