Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na jej rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok s prostriedkami, ktoré jej určí zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je:

1. letná a zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov a parkovísk,
2. údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy aich realizácia,
3. správa trhovísk,
4. údržba a čistenie odpadkových košov,
5. prevádzka a údržba verejných sociálnych zariadení,
6. správa, údržba a revitalizácia verejných detských ihrísk,
7. prevádzkovanie zberného dvora,
8. udržiavacie práce (drobné stavebné práce, nepodliehajúce stavebnému konaniu).

Richard Uhrín
poverený vedením
0903 902 252
uhrin@mpvps.sk

Marek Kovačič
vedúci údržby
0918 645 794
kovacic@mpvps.sk

Roman Beleš
komunikácie III. a IV. triedy, zeleň
0918 583 755
beles@mpvps.sk

Jarmila Sadovská
personalistika, trhovisko
0918 583 757
sadovska@mpvps.sk

Ing. Marta Lazarevičová
Ekonómka
0918 583 754
lazarevicova@mpvps.sk

Zdena Studenková
archív, fakturácia a pokladňa
0907 942 434
studenkova@mpvps.sk

Dušan Figel
Zberný dvor
02 63 821 203, 0917 131 045
figel@mpvps.sk

Zelená linka
02 63 820 158

web od 2day