Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na jej rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok s prostriedkami, ktoré jej určí zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Základným predmetom činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je:

1. správa trhovísk,
2. prevádzkovanie zberného dvora

web od 2day