Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka | MPVPS

ZRIAĎOVATEĽ
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mgr. Peter Slovák
poverený vedením
0947 487 545
peter.slovak@petrzalka.sk

Etický kódex zamestnancov mestskej časti Bratislava-Petržalka
Štatút Miestneho podniku verejnoprospešných služieb
Zriaďovacia listina MPVPS

VÝZVY A INFORMÁCIE

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – CENOVÁ PONUKA NA ZNEŠKODNENIE A LIKVIDÁCIU ODPADOV A ICH ODBER, ODVOZ , PRENÁJOM KONTAJNEROV
ODBER A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV A DREVENEJ HMOTY – Zápis a vyhodnotenie z prieskumu trhu (zákazka s nízkou hodnotou) – Odber a zhodnotenie rozložiteľných odpadov a drevenej hmoty z prevádzky – Zberný dvor, Ondreja Štefanka 6, Bratislava
CENOVÁ PONUKA NA ZNEŠKODNENIE, ZHODNOTENIE, ULOŽENIE ODPADOV – Výzva na predkladanie ponúk – Cenová ponuka na zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie odpadov
NÁKUP ÚŽITKOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL DO 3,5T. SKLOPNÝ VALNÍK – Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlá do 3,5t. sklopný valník

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Štvrťročné zverejnenie zákaziek /podľa §9 zákona o VO/
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za I.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za III.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za I.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000 eur za I.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za IV.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za IV.štvrťrok 2019
Súhrnná správa z e-trhoviska IV.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za III.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za III.štvrťrok 2019
Súhrnná správa z e-trhoviska III.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za II.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za II.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach podľa §117 za 1.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000eur za 1.štvrťrok 2019
Súhrnná správa z e-trhoviska I.štvrťrok 2019

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE
Obchodná verejná súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predmet súťaže „Hrabačka Smithco Sweep Star 60“VYHLÁSENIE | VÝSLEDKY
Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia Vianočných trhov 2016 – VYHLÁSENIE | PODMIENKY | PRIHLÁŠKA | VYHODNOTENIE
Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2016 – VYHLÁSENIE | PODMIENKY | PRIHLÁŠKA | VYHODNOTENIE
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy – Pavilón detských ihrísk na Hrobákovej ul. – VYHLÁSENIE | PODMIENKY | VYHODNOTENIE
Obchodná verejná súťaž nájom PDI na Gessayovej ul.č.9, Bratislava- Petržalka – VYHLÁSENIE | PODMIENKY | VYHODNOTENIE
Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2015 pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015 – VYHLÁSENIE | PODMIENKY | PRIHLÁŠKA | VYHODNOTENIE
Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Námestí Republiky v čase od 05.12.2015 do 20.12.2015 – VYHLÁSENIE | PODMIENKY | PRIHLÁŠKA| VYHODNOTENIE

Zverejňovanie: faktúry, zmluvy a objednávky

web od 2day