Nájomný bytový dom Kubínska na Dargovskej ulici

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
5674, 5675, 5618/1 SO 01 Stavebnotechnické a konštrukčné riešenie, SO 02 Komunikácie vozidlové, pešie, parkoviská, SO 03 Úpravy okolia stavby, pobytové plochy, ihriská, zeleň, SO 04 Zásobovanie vodou - vodovodná prípojka, SO 05 Kanalizačná prípojka, SO 06 Teplofikácia, zásoboivanie plynom, - prípojka plynu, SO 07 Zásobovanie lektrickou energiou - prípojka VN, SO 08 Slaboprúdové a dátové rozvody, SO 09 Areálová kanalizácia dažďovej vody, SO 10 Areálové rozody NN, SO 11 Areálové osvetlenie, PS. 01 kotolňa 3 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
17. 12. 2018 PK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day