Pôsobnosť referátu dopravy a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

 • Spracováva stanoviská mestskej časti ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom celomestskej, regionálnej úrovne z hľadiska cestnej dopravy a cestného hospodárstva.
 • Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.
 • Pripravuje rozhodnutia cestného správneho orgánu k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií III.a IV. triedy, pripájaniu miestnych komunikácií, povolenia na uzávierku, obchádzku, rozhodnutia k vyhradenému parkovaniu a stanoviská k zaujatiu verejného priestranstva.
 • Rozhodovanie o zriaďovaní vjazdov z komunikácií III. triedy na susedné nehnuteľnosti, rozhodnutia o rozsahu potrebných úprav komunikácií, rozhodnutia o povolení výnimiek pri umiestňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách.
 • Pripravuje vyjadrenia k investičnej činnosti z hľadiska cestného správneho orgánu na úseku dopravy a cestného hospodárstva.
 • Pripravuje rozhodnutia o návrhoch, námetoch a požiadavkách občanov a inštitúcií na umiestnenie a zmeny dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy.
 • Prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnickych osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť – zabezpečuje výkon štátneho dohľadu.
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – rozhodovaciu činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie, v rámci toho
 • pripravuje oznámenia k uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam
 • vedie stavebné konanie
 • pripravuje stavebné povolenia
 • pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením
 • pripravuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, vedie kolaudačné konanie
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia
 • pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby
 • pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
 • pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb
 • pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 • vykonáva kontrolnú činnosť – zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu, nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí

web od 2day