Manažérstvo kvality

Mestská časť Bratislava-Petržalka, s najväčším počtom obyvateľov spomedzi mestských častí hlavného mesta Bratislavy, chce pri plnení svojich právomocí a kompetencií podporovať rozvoj kvality života svojich obyvateľov a zároveň poskytovať služby prívetivým, otvoreným a transparentným spôsobom založeným na princípoch spoločenskej zodpovednosti a s podporou svojich zamestnancov tak, aby bola dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre spoluprácu.

Hlásime sa k hodnotám, ktoré definujú kvalitný život obyvateľov mestskej časti. Realizujeme rozhodnutia, ktoré zabezpečia transparentný a moderný úrad. Investujeme do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb obyvateľov, ale zároveň prijímajúcich výzvy na trvalé zlepšovanie poskytovaných služieb. Budujeme moderný európsky úrad na báze partnerstva a princípoch spoločenskej zodpovednosti, ktorý bude vzorom pre iných.

Nástroj na samohodnotenie určený pre verejnú správu, známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework) bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte.

Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka / občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa.

Vláda svojim uznesením č. 62 zo dňa 24. januára 2009 schválila Národný program kvality SR na roky 2009-2012, v ktorom odporúča ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy zavádzať Spoločný systém hodnotenia kvality verejnej správy podľa modelu CAF a zvyšovať kvalitu služieb štátnej správy prostredníctvom zavádzania systémov manažérstva kvality.

„Myslím si, že náš úrad funguje relatívne dobre, som však presvedčený, že vždy je čo zlepšovať. Našim cieľom je zefektívniť vnútorné mechanizmy úradu ale aj zlepšiť jeho pôsobenie navonok – smerom k Petržalčanom. To, čo robíme, je o nich a pre nich. Som rád, že naši pracovníci to chápu a pristupujú k novým úlohám zodpovedne a s entuziazmom“, povedal k rozhodnutiu podstúpiť spoločný hodnotiaci rámec kvality CAF Vladimír Bajan starosta Petržalky a garant projektu implementácie modelu CAF.

„Motivácia bola pomerne jednoznačná. V Prioritných cieľoch na roky 2011-2014 sme si stanovili, že vybudujeme Transparentnú Petržalku. K tomu nám môže vo výraznej miere pomôcť implementácia vybraného modelu kvality. Máme úprimný záujem fungovať ako otvorená a transparentná inštitúcia, ktorá vytvára bezpečné zázemie nielen pre svojich zamestnancov, ale aj obyvateľov mestskej časti. Chceme vytvárať fungujúce a vzájomne prospešné partnerstvá, pretože kľúčom na dosiahnutie výnimočnosti je spolupráca, využitie príkladov dobrej praxe a neustále zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Samozrejme sme využili aj ponuku zo strany Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na spoluprácu a aj s jeho metodickou podporou spomínaný model implementujeme. Prvé stretnutia a rozhovory prebehli už v auguste roku 2011.“ dodáva Ing. Miroslav Štefánik, prednosta miestneho úradu a garant projektu implementácie modelu CAF.

web od 2day