Územný plán

Oddelenie územného rozvoja a dopravy zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania, určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby, obstaráva územnoplánovacie dokumentácie a podklady a zabezpečuje určovanie súpisných a orientačných čísel na území mestskej časti. Pripravuje stanoviská mestskej časti Bratislava-Petržalka k investičnej činnosti na území mestskej časti v koordinácii so záujmami mesta.

Ing. arch. Zuzana Kordošová
Tel.: + 421-2-68 288 837
E-mail: zuzana.kordosova@petrzalka.sk
Kancelária č. 403, 4. poschodie

Referát územného plánu

Ing.arch. Jozef Vasek
Zástupca vedúcej oddelenia
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail : jozef.vasek@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4.poschodie

Ing. arch. Štefan Hasička
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail: stefan.hasicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Jana Jantová
Tel.: +421-2-68 288 839
E-mail: jana.jantova@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

Iveta Krútilová
Tel.: +421-2-68 288 838
E-mail: iveta.krutilova@petrzalka.sk
Kancelária č. 405, 4. poschodie

Náplň činnosti

 • Obstaráva, prerokováva, zverejňuje územnoplánovacie dokumentácie (ďalej len „ÚPD“) a podklady (ďalej len „ÚPP“)
 • Zabezpečuje verejné prerokovanie územnoplánovacích dokumentácií a podkladov
 • Prijíma a vyhodnocuje stanoviská a pripomienky vznesené v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP
 • Referát spracováva stanoviská mestskej časti v procese prerokovávania ÚPD
 • Spracováva stanoviská mestskej časti ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom celomestskej, regionálnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov
 • Pripravuje koncepčné materiály pre rozhodovanie orgánov samosprávy na úseku územného rozvoja
 • Archivuje obstarané ÚPP a ÚPD
 • Pripravuje územnoplánovacie informácie k spôsobu využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentácií
 • Referát pripravuje vyjadrenia k investičným zámerom a dokumentáciam pre územné konanie z hľadiska súladu s ÚPD
 • Posudzuje zmeny účelu užívania stavby vo vzťahu k platnej UPD
 • Poskytuje odborné konzultácie pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia
 • Poskytuje odborné informácie k nevyhnutnému rozsahu dokumentácií, predkladaných k žiadostiam o predbežné vyjadrenie, k žiadostiam o vydanie stanoviska mestskej časti ku konaniam podľa stavebného zákona
 • Koordinuje vyjadrenia odborných oddelení a referátov k dokumentáciam k územnému konaniu
 • Zabezpečuje podklady pre tvorbu informačného systému o území
 • Rozhoduje o súpisných a orientačných číslach

web od 2day