Územnoplánovacia informácia

Referát územného rozvoja poskytuje komplexné územnoplánovacie informácie ústne počas úradných hodín.

Pre potreby použitia na právne účely ich písomne spracováva v rámci bežnej korešpondencie na základe žiadosti doručenej do podateľne miestneho úradu, avšak iba v rozsahu funkčnej a priestorovej regulácie stanovenej v záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie, prípadne doplnenej o usmernenia a odporúčania. Informácie o riešení nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry a verejnoprospešných stavbách stanovených územnoplánovacou dokumentáciou poskytuje v rámci osobných konzultácií počas úradných hodín.

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu nájdete TU.

web od 2day