Súpisné a orientačné čísla

Súpisné a orientačné čísla (vybavuje Oddelenie územného rozvoja a dopravy)
Rozhodovanie o určení súpisného a orientačného čísla patrí podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do samosprávnej pôsobnosti obce. Rozhodnutie obce o pridelení súpisného a orientačného čísla konkrétnej budove sa vydáva na základe žiadosti stavebníka.

I. V žiadosti žiadateľ uvedie:

  • meno a priezvisko, trvalý pobyt stavebníka (Fyzická osoba),
  • názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie (Právnická osoba),
  • predmet žiadosti,
  • označenie budovy a termín jej dokončenia.

II. Prílohy k žiadosti:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  • kolaudačné rozhodnutie.

web od 2day