Polyfunkčný dom na Humenskom nám. v Bratislave

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
2523/6, 2523/5, 2523/8, 2722, 2522/2 SO 01 Polyfunkčný dom, SO 02 Vodovodná prípojka a areálový vodovod, SO 03 Prekládka vodovodu, SO 04 Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia (splašková, dažďová), SO 05 Distribučný káblový rozvod NN, SO 06 Prekládka siete NN, SO 07 Telekomunikačná prípojka, SO 08 Areálové osvetlenie, SO 09 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy pre peších, SO 10 Sadové úpravy 1 PP, 4 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
27.11.2019 PK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day