Pôsobnosť referátu mobility

  • zabezpečuje realizáciu parkovacieho systému dočasného parkovania motorových vozidiel na území mestskej časti (ďalej len “Petržalský parkovací systém“), pričom najmä:
  • vykonáva prevádzku parkovacích miest a parkovísk na vyhradených úsekoch miestnych komunikácií,
  • zabezpečuje distribúciu parkovacích lístkov na predajné miesta, vedie ich evidenciu a vyhotovuje zúčtovacie podklady pre finančné oddelenie,
  • zabezpečuje a koordinuje registráciu do Petržalského parkovacieho systému,
  • vyhodnocuje funkčnosť webovej a mobilnej aplikácie pre registráciu do Petržalského parkovacieho systému a koordinuje požiadavky na ich obsah,
  • dohliada a nastavuje mechanizmy na dodržiavanie Prevádzkového poriadku parkovacích miest prevádzkovateľa MČ Bratislava-Petržalka (ďalej len “Prevádzkový poriadok“),
  • zabezpečuje prenos informácií o zistených porušeniach Prevádzkového poriadku, ktoré sú zároveň porušeniami pravidiel cestnej premávky príslušnému orgánu mestskej polície v rozsahu kompetencii alebo orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky,
  • monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje technické predpoklady realizácie a ďalšieho rozvoja Petržalského parkovacieho systému za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho spôsobu jeho implementácie v mestskej časti,
  • vedie evidenciu starých vozidiel, spolupracuje s orgánmi štátnej správy vo veci vyradenia motorových vozidiel z cestnej premávky a vyradenie z evidencie vozidiel a zabezpečuje ich odťahovanie z komunikácií zverených do správy mestskej časti,
  • podieľa sa na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti parkovacej politiky,

Vraky a staré vozidlá vybavuje od 01.01.2021 referát mobility na vraky@petrzalka.sk.

web od 2day