Pôsobnosť referátu technických činností

  • vykonáva správu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti, chodníkov prislúchajúcich ku zvereným komunikáciám a parkovísk prislúchajúcich ku zvereným komunikáciám,
  • vykonáva správu, údržbu a čistenie dažďových vpustov a dažďovej kanalizácie na zverených komunikáciách,
  • vykonáva správu, údržbu a čistenie odlučovačov ropných látok, zabezpečuje ich revízne kontroly,
  • zabezpečuje realizáciu nového dopravného značenia, dopravných zariadení a dopravných opatrení,
  • zabezpečuje správu a údržbu existujúceho dopravného značenia a dopravných zariadení a vedie jeho evidenciu,
  • zabezpečuje realizáciu nového a správu a údržbu existujúceho dopravného značenia pre vyhradené parkovanie a vedie jeho evidenciu: pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, pre fyzické osoby a pre právnické osoby
  • v rámci zimnej služby vypracúva mapový podklad zimnej služby na základe podkladov z oddelenia životného prostredia,
  • zúčastňuje sa na miestnych obhliadkach komunikácií III. a IV. triedy v rámci stavebných a kolaudačných konaní ako predpokladaný budúci správca,
  • vyjadruje sa ako správca komunikácií k projektovej dokumentácii investorov, ktorí stavebnou činnosťou zasahujú do komunikácií zverených do správy mestskej časti,
  • zabezpečuje vianočné osvetlenie mestskej časti, technické zázemie vianočných trhov a príležitostných akcií, zabezpečuje revízne kontroly elektrických zariadení.

web od 2day