Poučenie o spracovaní osobných údajov

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Kontakt na osoba zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk, +421 48 4146 759
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
právo na prístup k osobným údajom áno
právo na opravu osobných údajov áno
právo na vymazanie osobných údajov nie
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno
právo na prenosnosť osobných údajov áno
právo namietať spracúvanie osobných údajov áno
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania: pre potreby posúdenia žiadosti o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.8/2019 z 25.6.2019
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej pri výkone verejnej moci v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR)
Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa doručenia žiadosti
Príjemcovia: prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány, sprostredkovatelia: (2day.sk, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO 46 414 312; Amazon Web Services EMEA(s dátovými centrami v EÚ ), 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; Linode, 249 Arch St. Philadelphia, PA 19106 USA)
Prenos do tretej krajiny: nebude
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: nebude vykonávané
Poznámka: Rozsah spracúvaných osobných údajov – v zmysle žiadosti

 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

 

web od 2day