Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vladimír Bajan: Vízia je predpokladom rozvoja

Poslanci dali zelenú plánu ďalšieho rozvoja Petržalky. Od strategického dokumentu očakávajú zabezpečenie rovnomerného rozvoja celej mestskej časti. Tento dokument je zároveň popis krokov, ktorými sa má zvýšiť celková kvalita života, či už z pohľadu dopravy, vzdelávania, životného prostredia, sociálnych služieb, ale aj napríklad kultúry či športu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka (PHSR) je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy. Vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Program nesmie byť zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov, ale skutočným strategickým rozvojovým plánom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území. PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu na obdobie 5-7 rokov, ktorý je vyjadrením záujmu obce o svoju budúcnosť ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov. Jasné definovanie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. Dokument bude mať charakter otvorenej a flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny podmienok.

Petržalka má spracovaný PHSR z roku 2008. Dňa 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Samosprávy, ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 2015, sú povinné uviesť ich do súladu so zákonom do 31. decembra 2015. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, je v niektorých prípadoch podmienkou na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.

PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov a koncepčne analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi a zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.

 

web od 2day