Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva

Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka pri použití komunikačných technológií schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 13. 10. 2020; uznesením č. 296.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka, v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 18 ods. 6, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov na svojom zasadnutí dňa 25. januára 2011 schválilo tento Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

/1/ Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) upravuje prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob rokovania, uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Petržalka (ďalej len „nariadenie“) a uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy mestskej časti Petržalka (ďalej len „mestská časť“).

/2/ O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a o svojich vnútorných veciach, rozhoduje miestne zastupiteľstvo podľa zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hl. meste“), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa Štatútu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Štatút“), prípadne formou hlasovania na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

/1/ Prípravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva prerokúva miestna rada mestskej časti (ďalej len „miestna rada“). Prípravu obsahovej náplne rokovania koordinujú zástupcovia starostu. Organizačnú prípravu rokovania riadi prednosta Miestneho úradu Petržalka (ďalej len „prednosta“). Na príprave zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa môžu podieľať i komisie miestneho zastupiteľstva, jednotliví poslanci, ako aj štatutárnych orgánov právnických osôb zriadených alebo založených mestskou časťou.

/2/ Prípravu zasadnutia organizujú zástupcovia starostu a prednosta a odsúhlasuje starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“). Podľa časového harmonogramu zasadnutí, v čase predchádzajúcom dvom riadnym zasadnutiam miestneho zastupiteľstva určia :

 • miesto, čas a program zasadnutia
 • spôsob prípravy materiálov, predkladateľov a zodpovednosť za ich vypracovanie. V prípade potreby určia, aké ďalšie materiály majú byť súčasťou predkladaných materiálov a kto má byť na rokovanie prizvaný
 • ktoré materiály sa predložia na zaujatie stanoviska do príslušných komisií miestneho zastupiteľstva a právnej skupiny

/3/ Materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladá starosta, zástupcovia starostu, predsedovia komisií miestneho zastupiteľstva, poslanci, prednosta, miestny kontrolór, štatutárnych orgánov právnických osôb zriadených alebo založených mestskou časťou.

/4/ Materiály určené na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať účinné opatrenia. Za ich odborné vypracovanie zodpovedajú predkladatelia a spracovatelia určení starostom a prednostom.

Predkladaný materiál pozostáva zo súčastí uvedených v obsahu na titulnej strane materiálu.

 • názov materiálu, meno predkladateľa, meno spracovateľa
 • návrh na uznesenie na samostatnom liste
 • dôvodová správa na samostatnom liste
 • text materiálu
 • určenie, koho je potrebné k prerokovaniu materiálu prizvať
 • stanovisko právnej skupiny u určených materiálov

Právna skupina zložená z právnikov miestneho úradu z hľadiska právnej a formálnej stránky posúdi určené materiály predkladané do miestneho zastupiteľstva, ktoré určí prednosta. Na materiáli vždy vyznačí svoje stanovisko z troch alternatív (súhlasné, nesúhlasné, nie je potreba právneho posúdenia). Ak je stanovisko nesúhlasné (nedosiahne sa zhoda v jeho dopracovaní), právna skupina ho priloží na osobitnom liste k expedovanému rokovaciemu materiálu.

/5/ Predkladateľ materiálu zodpovedá, že jeho obsah vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia je v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami orgánov mestskej časti.

/6/ Materiál, ktorý nebol spracovaný a predložený podľa ods. 4, nemôže byť predmetom rokovania. V naliehavých prípadoch môže byť takýto materiál na rokovanie predložený, ak to odporučí starosta a miestne zastupiteľstvo s tým vysloví súhlas hlasovaním. Ak sa na miestne zastupiteľstvo materiál predkladá len ústne, musí byť návrh na uznesenie k materiálu predložený písomne.

/7/ Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálu v súlade s kompetenciami a hlavným zameraním ich činnosti, ktoré im vymedzilo miestne zastupiteľstvo v organizačnom poriadku samosprávy mestskej časti a Rokovacom poriadku komisií miestneho zastupiteľstva. V rámci iniciatívnej funkcie vypracovávajú na svojich osobitných rokovaniach v spolupráci s odbornými útvarmi miestneho úradu konštrukciu a obsah materiálov, ktoré budú predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva. Ich stanoviská sa zohľadnia v predkladanom materiáli, alebo sa prikladajú k materiálom, alebo ich predseda, resp. člen komisie prednesie na zasadnutí miestnej rady alebo miestneho zastupiteľstva ústne. Komisie miestneho zastupiteľstva predkladajú svoje stanoviská k jednotlivým materiálom aj na rokovanie miestnej rady, a to najneskôr jeden deň pred jej zasadnutím.

/8/ Predkladateľ, prípadne spracovateľ materiálu v priebehu spracovania i v záverečnej fáze prerokúva ho s prednostom, príslušnými oddeleniami miestneho úradu a organizáciami zriadenými miestnym zastupiteľstvom, so zástupcami starostu alebo priamo so starostom.

/9/ Materiály určené na rokovanie miestneho zastupiteľstva predkladá spracovateľ v konečnom znení v jednom vyhotovení na oddelenie organizačných vecí najneskoršie 12 dní pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva. Oddelenie organizačných vecí sústredené materiály predloží spolu s návrhom pozvánky a programu na odsúhlasenie starostovi.

/1/ Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Miestne zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

/2/ Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal miestne zastupiteľstvo.

/3/ Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom.

/4/ Návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa spolu s materiálmi zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti spravidla sedem dní a najmenej 3 dni pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva a na webovej stránke mestskej časti. Ak začaté rokovanie miestneho zastupiteľstva pokračuje v ďalšom termíne, oznamuje sa to obvyklým spôsobom.

/5/
5.1 Pozvánku s programom rokovania obdržia najneskôr 5 dní pred zasadnutím:

– so všetkými materiálmi:

 • starosta
 • zástupcovia starostu
 • poslanci miestneho zastupiteľstva
 • miestny kontrolór
 • prednosta
 • štatutárne orgány právnických osôb zriadených alebo založených mestskou časťou
 • tlačový tajomník starostu
 • právnik oddelenia miestneho úradu
 • okresný prokurátor

– bez materiálov:

 • veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka
 • riaditeľ OR PZ SR Bratislava V
 • poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy a poslanci NR SR s trvalým pobytom v mestskej časti
 • prizvaní hostia podľa povahy veci

5.2 Materiály s programom obdržia najneskôr 5 dní pred zasadnutím všetci vedúci oddelení miestneho úradu prostredníctvom vnútornej informačnej siete.

5.3 Poslancom miestneho zastupiteľstva sa materiály doručujú prostredníctvom osobitných schránok, zriadených vo vstupnom vestibule budovy miestneho úradu, ktoré si prevezmú v určených termínoch alebo elektronickou poštou (na základe spôsobu určeného poslancom).

/6/ Program rokovania miestneho zastupiteľstva vychádza z potrieb mestskej časti, prijatých uznesení a iniciatívnych návrhov orgánov a organizácií mestskej časti, orgánov miestneho zastupiteľstva, jednotlivých poslancov, plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra a podobne.

/1/ Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými miestnemu zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ a spracovateľ materiálu.

/2/ Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa formulujú výstižne a jednoznačne s určením nositeľov úloh a termínom ich splnenia.

/3/ Uznesením miestneho zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú zástupcom starostu, komisiám miestneho zastupiteľstva, poslancom, miestnemu kontrolórovi a štatutárnych orgánov právnických osôb zriadených alebo založených mestskou časťou. Miestne zastupiteľstvo môže starostovi odporučiť zabezpečenie určitej úlohy, alebo ho o to požiadať.

/4/ Pri príprave návrhov nariadenia mestskej časti sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení iných materiálov. Miestne zastupiteľstvo, starosta alebo miestna rada môžu stanoviť v jednotlivých prípadoch odlišný postup.

/1/ Miestne zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie je zásadne verejné. Rokovanie vedie starosta a počas jeho neprítomnosti zástupca starostu, ktorého starosta vedením poverí, alebo poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom v súlade s čl. 3 ods. 3 a. 6, čl. 4 ods. 7 (ďalej len „predsedajúci“).

/2/ Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci uvedení v článku 3. ods. 5.1, ktorí dostávajú všetky materiály. Zasadnutia sa môžu zúčastniť i ostatní uvedení v čl. 3 ods. 5.1, ktorí materiály nedostávajú. Vedúci oddelení sa zúčastňujú vtedy, ak sú na rokovanie pozvaní. V rokovacej sále na zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci a hostia zaujmú miesta podľa príslušnosti k poslaneckým klubom a politickým stranám.

/3/ Vyhlásiť rokovanie miestneho zastupiteľstva za neverejné možno iba vtedy, ak sa prerokúvajú materiály, ktoré obsahujú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. O neverejnosti celého rokovania alebo jeho časti rozhoduje miestne zastupiteľstvo hlasovaním na návrh predsedajúceho.

/4/ Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní ospravedlňujú poslanci písomnou formou starostovi vopred a ak to nie je možné, tak najneskôr do 3 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva.

/5/ V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok rokovania miestneho zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu zvolených poslancov, predsedajúci rokovanie ukončí a starosta zvolá do 14 dní zasadnutie na prerokovanie zostávajúceho programu.

/6/ V úvode rokovania oznámi predsedajúci počet prítomných poslancov. Predsedajúci oznámi ospravedlnených a neospravedlnených poslancov a predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na voľbu členov návrhovej komisie a overovateľov uznesení a záznamu z rokovania na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov. Určí dvoch skrutátorov hlasovania zo zamestnancov miestneho úradu. V prípade hlasovacieho zariadenia nie sú skrutátori potrební. Poradcami návrhovej komisie sú zamestnanci odborného aparátu miestneho úradu (zamestnanec oddelenia organizačných vecí a právnik miestneho úradu).

/7/ Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený miestnym zastupiteľstvom.

/8/ Predsedajúci udeľuje k jednotlivým bodom programu slovo predkladateľovi alebo spracovateľovi materiálu. Ak bol materiál predložený písomne, v úvodnom slove sa predkladateľ obmedzí len na stručnú charakteristiku materiálu a nutné doplňujúce informácie. Ak si to potreba vyžaduje, predsedajúci požiada o stanovisko prednostu, miestneho kontrolóra, prípadne príslušnú komisiu miestneho zastupiteľstva, alebo iného kompetentného a na zasadnutí prítomného účastníka rokovania. Správy, návrhy a ostatné materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania uvedie spravidla predkladateľ alebo spracovateľ vo svojom cca 5 minútovom vystúpení.

/9/ Do diskusie sa k jednotlivým rokovacím bodom hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadania stlačením príslušného tlačidla na hlasovacej jednotke. V prípade, že hlasovacie zariadenie nie je k dispozícii, hlásia sa písomne, alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu sa z ostatných účastníkov slovo udelí, respektíve neudelí, okrem zamestnanca organizácie zriadenej miestnym zastupiteľstvom alebo zamestnanca mestskej časti zaradeného na miestnom úrade, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak požiada o slovo na zasadnutí primátor hl. mesta SR Bratislavy, poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, poslanec NR SR, zástupca vlády SR, predstaviteľ štátneho úradu, predseda alebo poslanec samosprávneho kraja alebo miestny kontrolór, predsedajúci mu slovo udelí. Ak o slovo požiada zamestnanec organizácie zriadenej miestnym zastupiteľstvom alebo zamestnanec mestskej časti zaradený na miestnom úrade, o jeho vystúpení v diskusii rozhodne predsedajúci.

/10/ Ak na zasadnutí miestneho zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí.

/11/ Ak sa do diskusie už žiadny poslanec nehlási, predsedajúci si to overí otázkou „Hlási sa ešte niekto do diskusie?“, a následne, ak sa do diskusie po poslednom prihlásenom poslancovi už žiaden poslanec nehlási, ukončí možnosť prihlásiť sa do diskusie slovami „Končím možnosť prihlísiť sa do diskusie“. Ak predsedajúci neukončí možnosť prihlásiť sa do diskusie, poslanci môžu na návrh poslanca rozhodnúť o ukončení diskusie. O takom návrhu poslanci hlasujú bez diskusie ihneď po podaní návrhu. Po rozhodnutí o ukončení diskusie predsedajúci udelí slovo všetkým, kotrí do rozhodnutia o ukončení diskusie sa do diskusie prihlásili. Vystúpenie v diskusii je časovo limitované na 5 minút, v príprade predkladateľa materiálu do 10 minút. Miestne zastupiteľstvo v prípade potreby môže dĺžku vystúpenia predĺžiť. Obyvateľ sa môže prihlásiť do diskusie len k prerokúvanému bodu. K ľubovoľnej problematike sa môže obyvateľ prihlásiť v bode „Rôzne“. Počas rokovania sa z dôvodu nahrávania používa vždy mikrofón. V bode „Rôzne“ je možné podať návrh uznesenia, ktorý nebude mať dopad na rozpočet mestskej časti.

/12/ Účastníci rokovania nesmú rušiť predsedajúceho ani iného účastníka rokovania pri prejave. V prípade, ak účastník rokovania nehovorí k veci, môže mu predsedajúci po upozornení odňať slovo. Predsedajúci udelí slovo mimo poradia tým účastníkom, ktorí požiadajú o prednesenie faktickej poznámky. Rozsah faktickej poznámky nemôže presiahnuť 1 minútu.

/13/ Po uplynutí časového limitu uvedeného v bodoch /11/ a /12/ prostredníctvom hlasovacej jednotky alebo zvoleným signálom pracovník miestneho úradu upozorní na ukončenie vystúpenia. Ak rečník prekročí dĺžku vystúpenia v rozprave, alebo dĺžku vystúpenia na úrovni faktickej poznámky, predsedajúci mu odníme slovo. Rozhodnutie predsedajúceho o odňatí slova je konečné.

/14/. Prihlásený do diskusie môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec, nesmie ho však predniesť v rámci jedného vystúpenia obsahujúceho nový diskusný príspevok. O podanom návrhu na ukončenie diskusie sa musí ihneď hlasovať. Pred hlasovaním o ukončení diskusie predsedajúci zistí počet prihlásených poslancov do diskusie a po prijatí návrhu na jej ukončenie nepripustí ďalších do diskusie. Po odhlasovaní ukončenia diskusie k prerokovávanému bodu majú právo ešte vystúpiť tí poslanci, ktorí boli už predtým prihlásení do diskusie. Faktická poznámka sa udeľuje výnimočne.

/15/ Návrh na odročenie rokovania vo veci alebo na jeho vrátenie predkladateľovi s určitým príkazom môže podať starosta a každý poslanec. Ak bol návrh zamietnutý, nemožno ho počas rokovania o tej istej veci a na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva opakovať.

/16/ Ak poslanec v diskusii predloží pozmeňujúci návrh k zneniu predloženého materiálu alebo nariadenia, predsedajúci dá o tomto návrhu hlasovať. Ak je viac návrhov, týkajúcich sa tej istej veci, hlasuje sa o nich v poradí, v akom boli prednesené, pokiaľ sa predkladatelia pozmeňujúcich návrhov nedohodnú s návrhovou komisiou inak. Každý môže svoj návrh stiahnuť, v takom prípade sa o ňom nehlasuje. Ak schválený pozmeňujúci návrh vylučuje ďalšie návrhy, o týchto sa nehlasuje. Predkladateľ môže materiál stiahnuť z rokovania do doby, kým zastupiteľstvo neprikročilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia k predloženému materiálu. Po hlasovaní je diskusia ukončená.

/17/ Ak bol výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva pozastavený starostom, môže miestne zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť do dvoch mesiacov od jeho schválenia. Ak tak neurobí, uznesenie stráca platnosť.

/18/ Na zasadnutí je dovolená účasť, ak nejde o zasadnutie neverejné, zástupcov tlače a ostatných masovokomunikačných prostriedkov, ako aj ostatných fyzických osôb. Všetci prítomní majú právo si vyžiadať od pracovníka oddelenia organizačných vecí rokovacie materiály, robiť si z nich výpisky a fotografie. Zástupcom masovokomunikačných prostriedkov môže byť pre ich potrebu poskytnutý príslušný rokovací materiál aj mimo zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Činnosť prítomných však nesmie rušiť priebeh zasadnutia.

/19/ V prípade, ak sa neprerokujú všetky body schváleného programu, môže miestne zastupiteľstvo rozhodnúť, že sa v rokovaní bude pokračovať v ďalšom termíne, pričom sa toto zasadnutie bude považovať za súčasť pôvodného zasadnutia.

/20/ Poslanecké kluby,

 • Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo ku koalíciám. Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky podľa tohto rokovacieho poriadku.
 • Poslanci sa môžu združovať aj do klubov nezávislých poslancov, alebo vytvoriť spoločný klub poslancov viacerých politických strán alebo hnutí
 • Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.
 • Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej štyroch poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia poslaneckého klubu.
 • Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi starostovi utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi.
 • V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, podpredseda, alebo poverený člen poslaneckého klubu.
 • Poslanecké kluby majú právo bezodplatne používať na svoju činnosť miestnosti v priestoroch miestneho úradu a organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom. Prednosta miestneho úradu a riaditelia organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom vytvoria podľa svojich možností podmienky na činnosť poslaneckých klubov.

/21/ Prestávku v rokovaní miestneho zastupiteľstva vyhlasuje predsedajúci. Predsedajúci vyhlási prestávku aj vtedy, ak o to požiadajú minimálne dva poslanecké kluby.

/1/ Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva predkladá návrhová komisia, pričom vychádza z návrhov predkladateľa materiálu, poslancov a starostu. V prípade potreby si návrhová komisia môže vyhradiť nevyhnutne potrebný čas na formálnu úpravu návrhu. Návrhy uznesenia alebo pozmeňujúce návrhy musia byť prednesené ústne v diskusii a písomne odovzdané návrhovej komisii. O predloženom návrhu dáva hlasovať predsedajúci.

/2/ Ak povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby miestne zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci alebo predkladateľ. Ak sa k návrhu uznesenia predložili pozmeňovacie návrhy alebo doplnky, hlasuje sa najprv o nich v poradí, v akom boli predložené. Ak je prijatý pozmeňovací návrh, ktorý vylučuje ďalšie, o ďalších sa už nehlasuje.

/3/ V prípade, že predložený návrh uznesenia je vo viacerých významových variantoch, hlasuje miestne zastupiteľstvo o variantoch v poradí odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté. Ak nebol prijatý ani jeden z navrhovaných variantov, má sa za to, že návrh uznesenia prijatý nebol.

/4/ Ak miestne zastupiteľstvo neprijme uznesenie predložené návrhovou komisiou podľa predchádzajúceho odseku, návrhová komisia konštatuje, že k prerokúvanému materiálu nebolo prijaté žiadne uznesenie a rokovanie k príslušnej veci sa považuje za skončené. O materiáli sa môže rokovať najskôr o tri mesiace, ak to nebude mať závažný dopad na chod samosprávy.

/5/ Miestne zastupiteľstvo o prijatí uznesenia hlasuje. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Predsedajúci môže nechať pred hlasovaním zistiť počet prítomných poslancov. Návrhová komisia pred každým hlasovaním presne formuluje znenie jednotlivých návrhov uznesenia.

/6/ Predsedajúci dá o návrhu uznesenia hlasovať. Hlasovanie nesmie byť prerušené. Počas hlasovania nemôže predsedajúci udeliť slovo a žiadny poslanec na rokovaní prítomný nesmie opustiť zasadaciu miestnosť.

/7/ Hlasuje sa verejne, prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Do času, kedy nie je k dispozícii, napr. nie je funkčné , hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky, alebo hlasovacími lístkami
(v prípade tajného hlasovania). Uznesenie je prijaté, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zreteľa je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie uznesenia týkajúceho sa nakladania s majetkom v prípade hodnom osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

/8/ Pri každom verejnom hlasovaní má poslanec právo žiadať, aby záznam zastupiteľstva obsahoval menovitý zoznam poslancov hlasujúcich za návrh, proti návrhu a tých, ktorí sa zdržali hlasovania. Žiadosti o menovité hlasovanie musí byť vyhovené. Túto požiadavku musí uplatniť pred hlasovaním. Ide o prípad, keď nie je hlasovacie zariadenie k dispozícii.

/9/ Tajné hlasovanie sa môže uskutočniť v prípadoch voľby a odvolania

 • zástupcu starostu
 • predsedov komisií miestneho zastupiteľstva
 • miestneho kontrolóra
 • člena miestnej rady

V ďalších závažných prípadoch o tom, že sa bude hlasovať tajne, rozhodne miestne zastupiteľstvo hlasovaním.

/10/ Tajné hlasovanie sa vykonáva hlasovacím lístkom, na ktorom sa v abecednom poradí uvedie priezvisko a meno navrhovaného, prípadne viacerých navrhovaných, označených poradovým číslom. Hlasovanie sa uskutoční tak, že hlasujúci na hlasovacom lístku zakrúžkuje meno alebo poradové číslo kandidáta, ktorému dáva hlas. Hlasovací lístok upravený iným spôsobom, alebo neupravený je neplatný. Hlasovací lístok vloží do pripravenej urny. Voľby riadi volebná komisia.

/11/ Tajné hlasovanie je platné, ak sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Návrh je schválený ak s ním súhlasila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, pri nariadení trojpätinová väčšina prítomných poslancov. V prípadoch stanovených v § 13a ods. 4 zákona o obecnom zriadení je uznesenie prijaté ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania vyhlási predseda volebnej komisie. Kandidát je zvolený, ak získal nadpolovičný počet hlasov prítomných poslancov. Ak ani jeden z viacerých kandidátov nezíska potrebný počet hlasov na zvolenie, v ďalšom kole sa volí z tých dvoch kandidátov, ktorí získali najviac hlasov (ak boli v predchádzajúcom kole len dvaja kandidáti, hlasuje sa o úspešnejšom z nich). Ak ani v tomto prípade nie je kandidát zvolený, voľby sa opakujú s novými kandidátmi. Výsledky hlasovania oznamuje predseda volebnej komisie.

/12/ O výsledku tajného hlasovania vyhotoví komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia.

/13/ Uznesenia miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta. Nariadenie mestskej časti podpisuje starosta. Podľa § 13 ods. 6, 12 ods. 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov starosta môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva tak, že ho v lehote do 10 dní nepodpíše.

/14/ Uznesenia miestneho zastupiteľstva v prípadoch stanovených osobitnými predpismi, prípadne rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva a nariadenia mestskej časti sa zverejnia na úradných tabuliach a internetovej stránke.

/15/ Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa zasielajú do 14 dní po skončení zasadnutia:

 • starostovi
 • poslancom miestneho zastupiteľstva
 • miestnemu kontrolórovi
 • prednostovi
 • okresnému prokurátorovi
 • štatutárnym orgánom právnických osôb zriadených alebo založených mestskou časťou
 • vedúcim oddelení

/1/ Poslanci majú právo interpelovať starostu a členov miestnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.

/2/ Poslanci majú právo požadovať od prednostu miestneho úradu, miestneho kontrolóra, štatutárnych orgánov právnických osôb zriadených alebo založených mestskou časťou a veliteľa Okrskovej stanice mestskej polície Petržalka vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich práce.

/3/ Poslanci majú právo požadovať vysvetlenie od zástupcov štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

/4/ Na interpelácie a požiadavky o vysvetlenie sa môže odpovedať ihneď. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie, prípadne požiadavky o vysvetlenie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená alebo je nutné vykonať iné opatrenia alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpovedať najneskoršie do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva v písomnej forme. Ostatných poslancov treba o odpovedi informovať na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Interpelácie a odpovede na ne sú evidované na oddelení organizačných vecí.

/5/ Ak interpelovaný odpovie písomne na interpeláciu, kópiu odpovede zašle oddeleniu organizačných vecí miestneho úradu, ktoré vedie evidenciu interpelácií a ich odpovedí a sleduje dodržiavanie termínov zo strany interpelovaných.

/1/ Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, prípadne zvukový a stenografický prepis.

/2/ Zápisnicu z rokovania miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta, prednosta miestneho úradu a dvaja overovatelia z radov poslancov schválených zastupiteľstvom na začiatku rokovania. Zápisnica sa zverejňuje na internetovej stránke mestskej časti.

/3/ Všetky materiály z rokovania miestneho zastupiteľstva sa zverejňujú do 14 kalendárnych dní po rokovaní zastupiteľstva aj na internetovej stránke mestskej časti. Všetky materiály, audiovizuálne záznamy, písomné záznamy a zápisnice z rokovania sa archivujú 10 rokov. Prístup a nahliadnutie do materiálov má každý občan, ktorý si vyplní žiadosť o informáciu. Ak nie je zo závažných technických alebo časových dôvodov možné urobiť na mieste kópiu vyžiadaného materiálu, zašle sa obvyklým postupom podľa zákona o poskytovaní informácii . Po uplynutí 10 rokov sa písomné záznamy a zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva odovzdajú na trvalé uskladnenie mestskému archívu. Archív prerokovávaných materiálov, uznesení zastupiteľstva, hlasovaní poslancov a zápisníc z rokovania zostáva na internetovej verejnej tabuli bez časového ohraničenia.

/1/ Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

/2/ Zrušuje sa rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Petržalka zo dňa 15. februára 1991.

/3/ Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 25. januára 2011.

Bratislava
Ing. Vladimír Bajan, v.r.
starosta

web od 2day