Transparentná Petržalka

Potom, čo sa Petržalka umiestnila na 4. mieste v hodnotení samospráv spoločnosťou Transparency international Slovensko (pričom z mestských častí Bratislavy bola v rebríčku prvá ) a na 3. mieste v zverejňovaní zmlúv na internetovej stránke, ide vedenie mestskej časti ďalej a neustále zlepšuje a vytvára férovejšie prostredie na fungovanie samosprávy.

Petržalka pristúpila k vypracovaniu balíčka opatrení, ktoré by vylúčili akékoľvek podozrenia na netransparentné rozhodovanie pracovníkov a predstaviteľov petržalskej samosprávy. A v máji 2012 schválili poslanci Miestneho zastupiteľstva dokument Transparentná Petržalka. Tento materiál definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti a určuje spôsob, ako zverejňovať všetky dôležité informácie v živote samosprávy.

V záujme šetrenia verejných financií, zvyšovania participácie verejnosti na rozhodovaní samosprávy a v záujme neustáleho zlepšovania a skvalitňovania poskytovaných služieb vytvárame korektné a transparentné prostredie pre výkon samosprávnych funkcií. Pravidlá etiky, transparentnosti, efektívnosti, odbornosti a otvorenosti musia byť neoddeliteľnou súčasťou nášho konania. Všetky oblasti, ktoré nie sú explicitne rozpracované sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a zohľadňujú všeobecne platné právne predpisy.

 

V zmysle poslancami schváleného dokumentu Transparentná Petržalka pripravila mestská časť Etický kódex zamestnancov miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, miestnych podnikov a organizácií.

Rovnako aj volení predstavitelia sa riadia Etický kódex volených predstaviteľov, ktorí poslanci schválili na svojom zasadnutí 26. februára 2013.

V prípade porušenia etických princípov môžete takéto konanie nahlásiť elektronicky na mailovú adresu:
kodex@petrzalka.sk

Okrem uvedenej mailovej adresy, môžete mailom posielať svoje podnety či sťažnosti na porušenie etických princípov, predovšetkým korupčné konanie či už volenými predstaviteľmi alebo pracovníkmi úradu na mailovú adresu:
korupcia@petrzalka.sk

web od 2day