Nakladanie s obecným majetkom, sociálna a bytová politika

a) pri predajoch a nájmoch mimo postupov stanovených zákonom spravidla využívať metódu súťaže. Všetky materiály na verejné obstarávania, predaje majetku ako i informácie a návrhy na poskytnuté dotácie budú vopred zverejnené. Bude sa používať aj metóda elektronického obstarávania,
b) informácie o výsledku verejných obchodných súťaží zasielať všetkým uchádzačom,
a zverejňovať na internetovej stránke,
c) do nájomných zmlúv vždy zahrnúť možnosť vypovedania zmluvy zo strany mestskej časti,
d) na internetovej stránke zverejňovať priebežne aktualizovanú štatistiku bytov vo vlastníctve mestskej časti (celkový počet bytov, počet žiadateľov, počet prenajatých a počet voľných bytov),
e) na internetovej stránke zverejniť zoznam sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je mestská časť spolu s doplnkovými informáciami (aktuálny počet klientov, počet voľných miest, počet žiadateľov, podmienky získania miesta v zariadení, rozpočet zariadenia, atď.)
f) na internetovej stránke bude vedená priebežná evidencia prírastku a úbytku obecného majetku,
g) dôležitým investíciám musí predchádzať odborná diskusia, architektonická súťaž a predstavenie projektov verejnosti.

web od 2day