Personálna politika

a) na miesta vedúcich oddelení realizovať výberové konania,
b) pri výberových konaniach používať okrem pohovoru aj štandardizované písomné testy, pričom presné pravidlá výberových konaní budú zverejnené vopred na internete,
c) informáciu o konaní výberového konania zverejniť na internetovej stránke minimálne 14 dní vopred,
d) zápisnice z výberového konania zaslať všetkým uchádzačom a zverejniť na internetovej stránke, a to počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení,
e) na internetovej stránke zverejniť dokumenty týkajúce sa personálnej politiky vrátane počtu prijatých a prepustených ľudí, plánované výberové konania na miesta, etický kódex zamestnancov a pod.

web od 2day