Politika územného plánovania a stavebného poriadku

a) do tvorby územných plánov zón obstarávaných mestskou časťou zapojiť čo najväčší počet obyvateľov prostredníctvom verejných zhromaždení, webových prezentácií a pod.,
b) zaviesť elektronický register žiadostí pri investičnom zámere alebo návrhu na územné rozhodnutie,
c) spolu s hlavným mestom dôsledne dodržiavať systém „dvoch pečiatok“ pri vydávaní záväzných stanovísk k investičným zámerom,
d) na internetovej stránke zverejniť zmluvné vzťahy so spoločnosťami, podieľajúcimi sa na tvorbe územných plánov zóny,
e) na internetovej stránke zverejňovať územný plán hlavného mesta, územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu k územným plánom zón,
f) do komisie územného plánu, výstavby a dopravy dôsledne predkladať investičné zámery, ku ktorým vydáva stanovisko mestská časť.

web od 2day