Prideľovanie dotácií

a) zaviesť elektronickú podateľňu pre žiadosti o dotácie,
b) na zasadnutia komisie rozhodujúcej o pridelení dotácie prizývať vyžrebovaného zástupcu občanov a občianskych združení (ak prejavia záujem zúčastniť sa),
c) na internetovej stránke zverejniť zápisnice zo zasadnutí komisie rozhodujúcej o pridelení grantu alebo dotácie (vrátane zoznamu udelených/neudelených dotácií a hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom, spolu so zdôvodnením zamietnutia/pridelenia podpory pre projekt),
d) na internetovej stránke zverejniť zoznam pridelených dotácií aktuálne za každý
polrok vrátane archívu.

web od 2day