Zástupcovia starostu

Ing. Lýdia Ovečková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 948 081 006
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com, lydia.oveckova@petrzalka.sk

  • 1. zástupkyňa starostu
  • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
  • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
  • Predsedníčka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
  • Volebný obvod č. 6
Jana Hrehorová

Mobil: +421 903 257 632
E-mail: jana.hrehorova@petrzalka.sk

  • Zástupkyňa starostu
  • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
  • Nezávislá kandidátka
  • Členka klubu Robíme PRE Petržalku
  • Volebný obvod č. 5

V zmysle ustanovenia § 25 ods.7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. 18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“

Plat 1.zástupkyne starostu je 1 956,00 €/mesiac (brutto).

Plat zástupkyne starostu je 1 956,00 €/mesiac (brutto).

web od 2day