Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
Zákon z 18. júna 2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so správcami bytových domov a Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Viac informácii o sčítaní obyvateľov budú zverejnených na jeseň 2020.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke SODB 2021.

otazky a odpovede

web od 2day