SMS Registrácia

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich použitím za účelom registrácie a s použitím za účelom odosielania SMS oznámení. Mestská časť Bratislava-Petržalka bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedná osoba
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: počas poskytovania služby

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mestskej časti Bratislava-Petržalka prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

web od 2day