Test

Mgr. Eva Beňačková
vedúca referátu školstva a školský úrad
Telefón: +421-2-68 288 881
eva.benackova@petrzalka.sk
Kancelária č. 111, 1. poschodie

  • zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základných škôl,
  • administratívno-správna činnosť v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy na OŠaŠ a v Školskom úrade Bratislava-Petržalka, pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a mestskej časti Bratislava-Rusovce, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti regionálneho školstva a všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • zabezpečovanie úloh súvisiacich s plnením povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • organizačné pokyny a poradenstvo k vzdelávaniu a výchove v základných školách,
  • hodnotenie vedúcich PZ základných škôl,
  • kontrolná činnosť,
  • projekty mestskej časti,
  • pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, atď.

Mgr. Eva Beňačková
vedúca referátu školstva a školský úrad
Telefón: +421-2-68 288 881
eva.benackova@petrzalka.sk
Kancelária č. 111, 1. poschodie

web od 2day