Viac o našej činnosti – Oddelenie sociálnych vecí

Potrebujete požiadať o sociálnu pomoc, o príspevok na stravovanie či o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu? V Petržalke to vybavíte na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu, ktoré predstavujeme v článku z májového čísla novín MČ Naša Petržalka.

Autor tohto článku si prešiel minulú zimu zaujímavou skúsenosťou. Stal sa členom malej veľkej výpravy. Začala sa v dennom centre na Vyšehradskej ulici, kde sa vyzdvihli vrecia plné teplého oblečenia. A potom sa už išlo do odľahlejších kútov Petržalky, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova, ktorým sa tie veci rozdávali. Robili to pracovníci oddelenia sociálnych vecí a nebola to prvá akcia tohto druhu. 

Samozrejme, menované oddelenie sa venuje aj ďalším skupinám obyvateľov, ktorí sa ocitli v núdzi – seniorom, zdravotne znevýhodeným ľuďom, osamelo žijúcim osobám bez rodiny, ale aj rodičom s deťmi. Poskytuje poradenstvo, realizuje monitoring v teréne, vybavuje žiadosti, zaoberá sa posudkovou činnosťou, ako opatrovník vykonáva právne úkony za občanov, ktorých súd zbavil spôsobilosti, zastáva funkciu poručníka/opatrovníka v prípadoch pozbavenia rodičovských práv a povinností alebo v prípadoch osvojenia detí, je osobitným príjemcom rodinných prídavkov, poskytuje nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách, realizuje priestupkové konania, vykonáva sociálnoprávnu ochranu a sociálnu kuratelu, zabezpečuje domáce tiesňové volanie… Čo sa žiadostí týka, oddelenie sociálnych vecí najčastejšie posudzuje žiadosti o príspevok na stravovanie, žiadosti o sociálnu pomoc a žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Príspevok na stravovanie sa poskytuje starobným a invalidným dôchodcom, pričom mestská časť zatiaľ zabezpečuje stravu len prostredníctvom výdajní obedov. Seniorom, ale aj rodinám s deťmi či osamelo žijúcim osobám sa môže poskytnúť aj sociálna pomoc, a to v niekoľkých formách. Patrí k nim zdravotný kupón na lieky alebo kupón na potraviny, no je tu aj možnosť získania čipovej karty s bodmi, s ktorou sa dá „nakupovať“ v sociálnej výdajni. 

Odkázanosť na sociálnu službu posudzuje oddelenie skúmaním zdravotného stavu, rodinných i bytových pomerov daného človeka a k sociálnemu posudku sa ešte pridružuje lekárky posudok. Na základe nich sa vydá posudok odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie s uvedením stupňa odkázanosti žiadateľa a druhu sociálnej služby. Podľa toho sa potom pre neho hľadá vhodné zariadenie alebo služba. Niekoľko druhov sociálnych služieb zabezpečuje aj Stredisko sociálnych služieb Petržalka ako rozpočtová organizácia mestskej časti, s ktorým oddelenie úzko spolupracuje. A spolupracuje aj s rôznymi neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré sa venujú sociálnej práci, so súdmi, s notárskymi úradmi, políciou, lekármi, so zdravotníckymi zariadeniami, školami či s inými samosprávami. 

K štandardným povinnostiam sa pracovníkom oddelenia pridali počas pandémie ďalšie – dočasný rozvoz obedov, distribúcia rúšok a respirátorov seniorom, prevádzkovanie krízovej linky, a v súčasnosti oddelenie poskytuje asistenciu seniorom pri registrácii na očkovanie. V čase, keď bol miestny úrad pre verejnosť zavretý, oddelenie stále prijímalo žiadosti od občanov elektronicky a snažilo sa ich priebežne vybavovať, aby nenastávali vyhrotené krízové situácie u ľudí odkázaných na pomoc. 

Na oddelení pracuje 17 ľudí a viacerí z nich sú tam už dlhé roky, takže dobre poznajú genézu riešených prípadov a majú cenné skúsenosti. Ďalšou výhodou je, že ide o zomknutý kolektív, kde si zamestnanci navzájom poznajú agendu, takže sa vedia zastúpiť a pomôcť si. Asi netreba zvlášť pripomínať, že ide o psychicky náročnú prácu, ktorá sa neraz vykonáva aj mimo pracovného času či nad rámec pracovnej náplne. V rámci oddelenia pracuje šesť ľudí v denných centrách, kde sa združujú aktívni dôchodcovia, ktorým mestská časť pripravuje podľa ich záujmov rôzne programy a aktivity a poskytuje základné poradenstvo. Jeden zamestnanec je v sociálnej výdajni.

Problémom je, že Petržalka je veľmi ľudnatá mestská časť a nie každý, kto sa ocitol v núdzi, dá úradu o sebe vedieť. Vedúca oddelenia sociálnych vecí Eva Pavlaninová preto hľadá spôsoby, ako týchto občanov čo najlepšie dohľadať a podchytiť. Napokon sa Eva Pavlaninová obracia na ľudí aj s jednou prosbou: „Myslím si, že v spoločnosti chýba väčší rešpekt k odlišnostiam a vyššia miera empatie a tolerancie. Prosím preto nielen obyvateľov Petržalky, aby boli vnímavejší a citlivejší voči svojej rodine, svojim priateľom, kolegom, susedom či k okoliu, lebo nikto si nevybral život s problémami. Problémy prosto prídu a treba ich riešiť, a niekto tie možnosti, schopnosti a zručnosti má, a niekto nie, tak skúsme spolu prispieť k tomu, aby bol aj život týchto ľudí jednoducho… lepší.“ 

web od 2day