Viac o našej činnosti – referát matriky a ohlasovne pobytov

Sme síce na pôde úradu, ale nájdeme tu aj „lexikóny kúziel“. V tomto prípade veľké matričné knihy, do ktorých sa zapisujú údaje o narodeniach, sobášoch aj úmrtiach. Je ich už pekná kôpka – kniha narodení má 75 dvestrostranových zväzkov, sobášna kniha ich má 28 a úmrtná 20. Samozrejme, všetky tieto údaje sa zapisujú aj do elektronických databáz, čo má veľké výhody v prepojenosti matrík a ľahšej vzájomnej distribúcii údajov.

Matrika sa delí na časti podľa spomenutého delenia matričných kníh, teda na rodnú, sobášnu a úmrtnú časť, ku ktorým treba ešte prirátať osobitnú matriku. Najrozšírenejšia agenda sa spája s rodnou matrikou, kde sa vybavuje určenie otcovstva, vydávanie rodných listov alebo ich duplikátov či úpravy mena. Pred nástupom pandémie matrika štvrťročne organizovala aj tzv. vítanie detí do života, malú slávnosť s príhovormi poslancov, kultúrnym programom a drobným darčekom pre bábätká a ich rodičov.

Sobášna matrika je členitá, pretože existujú rôzne druhy sobášov. Iné je, keď sa sobášia Petržalčania a iné podmienky platia pre snúbencov, ktorí nie sú z Petržalky. Tí musia priniesť potvrdenú žiadosť a povolenie z matriky v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Je to však podmienka pri civilných, nie pri cirkevných sobášoch. Osobitné pravidlá platia pri sobáši s cudzím štátnym príslušníkom (vlani bolo takých 38 z celkového počtu 293). Na sobášenie sa využívajú siene v CC Centre aj v sídle miestneho úradu v budove Technopolu. Ako však pripomína vedúca referátu Ilona Kraic, využiť sa dá akékoľvek iné vhodné miesto v Petržalke. Minulý rok to bol v čase pandémie Sad Janka Kráľa. Ak ide o prvé manželstvo, predkladáte na matrike žiadosť o sobáš, občianske preukazy, rodné listy, ak je to už ďalšie manželstvo, treba predložiť aj rozsudok o právoplatnom rozvode. No a na matrike sa riešia napríklad aj žiadosti o návrat k pôvodnému priezvisku po rozvode.

Agenda úmrtnej matrika je zrejmá, o čo však ide pri osobitnej matrike? Tá vykonáva zápisy udalostí, ktoré sa stali občanovi SR v zahraničí. Ak sa mu tam narodí dieťa, dostane o tom matričný doklad v jazyku danej krajiny. Aby sa mohol dokladom preukázať aj na slovenských úradoch, musí prísť na matriku a požiadať o preklad do slovenčiny. Petržalský úrad postúpi takú žiadosť na osobitnú matriku na Drieňovej v Bratislave, kde preklad vyhotovia. Môže to však trvať, keďže je to jediná matrika s touto agendou pre celé Slovensko.

„Okrem týchto matričných činností vykonávame aj osvedčovanie podpisov a listín, a to bez ohľadu na to, či ide o občana Petržalky, alebo nie. Táto činnosť je spoplatnená,“ vysvetľuje Ilona Kraic

V názve referátu je zároveň spojenie „ohlasovňa pobytov“. Tam sa môžu občania prihlásiť na trvalý alebo prechodný pobyt v Petržalke, no takisto sa tam vybavuje zrušenie pobytu zo strany vlastníka nehnuteľnosti či potvrdenia o trvalom pobyte. Na prihlásenie pobytu už netreba predkladať list vlastníctva, stačí občiansky preukaz, ak ste vlastníkom nehnuteľosti. Ak nie ste, musíte predložiť súhlas všetkých vlastníkov. 

Potrebujete vybaviť niečo na matrike a nie ste istý, čo na to potrebujete? Oplatí sa vám pred osobnou návštevou úradu zatelefonovať na referát, kde vám poradia. 

web od 2day