Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
5485/60, 5485/61, 5487, 5485/1, 5485/63, 5485/42 SO 01 Viacúčelová športová hala, SO 02 Prípojka vody a areálový pitný a požiarny vodovod, SO 03 Prípojka kanalizácie a areálová splašková a dažďová kanalizácia, SO 04 Prípojka NN, SO 05 Prípojka slaboprúdová, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Spevnené plochy - chodníky 2 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
28.07.2020 PK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day