• 19/2019
  • Účinnosť od: 01.01.2020
  • Schválené: 10.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 19/2019 zo dňa 10. decembra 2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

web od 2day