• 20/2019
  • Účinnosť od: 01.01.2020
  • Schválené: 10.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 20/2019 z 10. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 2/2019

web od 2day