Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
– osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016)
v úradných hodinách miestneho úradu.
Mestská časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 
Námietková kancelária, v ktorej sa budú vydávať hlasovacie preukazy, bude otvorená
od 1. februára 2016 do 4. marca 2016. Dovtedy bude žiadosti o vydanie/ zaslanie hlasovacieho preukazu vybavovať oddelenie organizačných vecí.
 

– v listinnej forme
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

 
– elektronicky (e-mailom)
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestskej časti najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).
Elektronická adresa pre žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je denisa.paulenova@petrzalka.sk

 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 
– prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
 

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Mestská časť zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

web od 2day