Južné mesto – Bratislava – Petržalka – stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)

Južné mesto – Bratislava – Petržalka – stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)
(Predĺženie platnosti územného rozhodnutia a zmeny územného rozhodnutia)

Popisy stavieb:
Navrhovaná stavba „Primárna infraštruktúra“ rieši umiestnenie hlavných komunikácií v jednotlivých zónach Južného mesta, ich dopravné napojenie na existujúcu sieť nadradených komunikácií: Panónska cesta, Dolnozemská cesta a cesta smerom na Rusovce. V rámci cesty sú riešené inžinierske siete vodovod, plynovod, kanalizácia, elektro. (CRESCO POPPER INVESTMANT a.s. Poštová 3, Bratislava)

Stavebné povolenie na časť stavby, a to na stavebné objekty: Plynovod STL-zóna A; Plynovod STL D 315-zóna A; Plynovod STL-zóna B; Plynovod STL D 315-zóna B; Silnoprúdové vzdušné rozvody VN – preložka; Silnoprúdové rozvody NN pre kanalizačnú ČS, Sadové úpravy (Popper Quinlan Private, s.r.o., Michalská 16, Bratislava a Cresco Popper Investment, a.s., Poštová 3, Bratislava)

Navrhované objekty budú slúžiť na dopravné napojenie územia BA-Petržalka – Južné Mesto zóna A. Navrhovaná komunikácia je tvorená v záväznosti na konkrétne investičné zámery, ktoré sú navrhované v území Petržalka Južné Mesto zóna A. Zmena sa dotýka trasovania komunikácie so zachovaním pôvodného napojenia na Panónsku cestu + súčasťou zmeny UR je aj novonavrhovaná obslužná komunikácia + kruhový objazd. (Avestus Petržalka, s.r.o., Michalská 16, 811 01 Bratislava)

Zmena UR sa týka stavebných objektov: Prípojka plynovodu VTL pre RS, Regulačná stanica plynu, Oplotenie RS, Plynovod STL – prepojenie RS, Prístupová komunikácia a spevnené plochy pre RS, Silnoprúdové rozvody NN pre RS plynu. (Avestus Petržalka, s.r.o., Michalská 16 811 01 Brtislava a Južné mesto IS, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava)

Žiadateľ o územné rozhodnutie CRESCO POPPER INVESTMANT a.s., Poštová 3, Bratislava
Popper Quinlan Private, s.r.o., Michalská 16, Bratislava,
Cresco Popper Investment, a.s., Poštová 3, Bratislava
Avestus Petržalka, s.r.o., Michalská 16, 811 01 Bratislava
Avestus Petržalka, s.r.o., Michalská 16 811 01 Brtislava a
Južné mesto IS, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná Pôvodné UR: UKSP 3411-TX1/2009-Kb-2 zo dňa 31. 7. 2009
Žiadosť o predĺženie platnosti 16. 3. 2012
Pôvodné UR: UKSP 3411-TX1/2009-Kb-27 zo dňa 31. 7. 2009
Žiadosť o zmenu UR: 24. 1. 2013
Pôvodné UR: UKSP 3411-TX1/2009-Kb-27 zo dňa 31. 7. 2009
Žiadosť o zmenu UR: 24. 9. 2013
Územné rozhodnutie vydané UKSP 7207 TX1/2012 Fa 6, 19. 6. 2012 (predĺžené UR)
UKSP 3411-TX1/2009-Kb-27 zo dňa 31. 7. 2009
UKSP 2041 TX1/2013 Fa 8, 3. 4. 2013 (zmena UR)
UKSP 15093-TX1/13-Ja-30, 28. 11. 2013 (zmena UR)
zmena UR 6822/2014/10-UKSP/Vč-28
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 1.12.2014 inžinierske siete k okružnej križovatke (slabo a silnoprúdové rozvody, ochranu plynovodu a vodovodu)

kruhovú križovatku povoluje viacero špeciálnych stavebných úradov podľa svojej príslušnosti

26. 9. 2011
Stavebné povolenie vydané
UKSP 1812 TX1/2012 Fa 71 zo dňa 25. 6. 2012

web od 2day