KONTAKTY

podateľňa | matrika a ohlasovňa pobytu
Miestny úrad Petržalka
, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
TELEFÓN: +421 2 68 288 500 | PODNETY: podnety@petrzalka.sk | FAKTÚRY: faktury@petrzalka.sk
IČO: 00603201 | DIČ: 2020936643 | IČ DPH: SK2020936643 (iba pre vybrané činnosti)
IBAN: SK49 7500 0000 0002 2511 8413 | SWIFT: CEKOSKBX

web od 2day