Ochrana osobných údajov a GDPR | PETRŽALKA

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

  I.

Prevádzkovateľ, sídlo a kontakty

Mestská časť Bratislava-Petržalka
IČO: 00603201
Miestny úrad Petržalka
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

telefón: +421 2 68 288 500
e-mail: podnety@petrzalka.sk 

II.

Zodpovedná osoba, na ktorú je možné sa obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov:

e-mail: dpo@petrzalka.sk
telefón: +421 947 487 006

 III.

Účel spracúvania:

a) vykonávanie úloh súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a ochrany majetku;
b) evidencia osôb vstupujúcich do objektov prevádzkovateľa a osôb, ktorým je povoľovaný vstup do objektov prevádzkovateľa;
c) vykonávanie úloh verejnej správy a samosprávy;
d) vykonávanie ostatných úloh vyplývajúcich z povinností prevádzkovateľa;
e) vykonávanie úloh vo verejnom záujme;
f) oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa vrátane podrobnejších informácií nájdete v zozname TU.

Ak prevádzkovateľ bude mať v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne pred takýmto ďalším spracúvaním dotknutej osobe informácie o tomto inom účele.

IV.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok 6 prvý pododsek písm. a) až c), e) a písm. f) nariadenia a ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) až c), e) a písm. f) zákona.

Spracúvanie osobných údajov podľa Čl. III písm. a) je zákonnou požiadavkou.

Spracúvanie osobných údajov podľa Čl. III písm. b) je zákonnou požiadavkou.

Spracúvanie osobných údajov podľa Čl. III písm. c) je zákonnou požiadavkou, a súčasnej aj zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy – v závislosti od konkrétnej situácie. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné splniť úlohu/povinnosť vyplývajúcu prevádzkovateľovi z príslušného právneho predpisu, resp. príslušnej dohody, výsledkov súťaže a podobne.

Spracúvanie osobných údajov podľa Čl. III písm. d) je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže splniť úlohu vyplývajúcu mu z jeho povinností.

Spracúvanie osobných údajov podľa Čl. III písm. e) je zákonnou požiadavkou, a súčasnej aj zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy – v závislosti od konkrétnej situácie. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné vykonať úlohu vyplývajúcu prevádzkovateľovi vo verejnom záujme z príslušného právneho predpisu, resp. príslušnej dohody, výsledkov súťaže a podobne.

Spracúvanie osobných údajov podľa Čl. III písm. f) je zákonnou požiadavkou.

  V.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: organizovanie verejných, kultúrnych, športových podujatí a iných akcií prevádzkovateľom a vyhotovovanie obrazových, zvukových, príp. obrazovo-zvukových záznamov z takýchto podujatí / akcií.

VI.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana, v podmienkach mestskej časti najmä:

  • zamestnanci prevádzkovateľa (podľa pracovného zaradenia a pracovnej náplne);
  • orgány verejnej moci (na základe príslušného právneho predpisu);
  • tretie osoby.

Podrobnosti o príjemcoch nájdete v dokumente Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa v časti III tohto poučenia.

VII.

Doba uchovávania osobných údajov je závislá od povinností prevádzkovateľa stanovených v registratúrnom poriadku.  Podrobnosti o dobe uchovávania nájdete v dokumente Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa v časti III tohto poučenia.

VIII.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ vystaví potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 IX.

Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípade doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

X.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov za predpokladu, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov;
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
f) alebo osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že ich spracúvanie je potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
e) alebo na uplatnenie právneho nároku.

XI.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
d) alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XII.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov:

a) na základe právneho základu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo z právneho základu oprávneného záujmu prevádzkovateľa;
b) na účely priameho marketingu;
c) na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 XIII.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov. Znamená to získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XIV.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie jej osobných údajov založené na tomto právnom základe, odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

XV.

Dotknuté osoba si môže svoje práva uplatniť u prevádzkovateľa buď osobne alebo prostredníctvom kontaktov e-mail: dpo@petržalka.sk a telefón +421 947 487 006.

XVI.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika
sekretariát a podateľňa
+ 421 2 32 31 32 14

Bližšie informácie nájdete k návrhu na začatie konania nájdete TU.

ĎALŠIE DOKUMENTY K OCHRANE ÚDAJOV

informácie k monitorovaniu priestoru kamerovým systémom
informovanie o ochrane osobných údajov pre voľby do európskeho parlamentu
podrobnejšie informácie k právam dotknutých osôb

web od 2day