Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Prevádzka ZŠ a MŠ od 8. marca 2021

Na základe rozhodnutí MŠVVaŠ zo dňa 5.2. a 2.3. 2021 ako aj podmienok uvedených v uzneseniach vlády SR č.122 a č. 123 po zvážení epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 8. marca 2021 bude v prevádzke 12 materských škôl a všetkých 11 základných škôl (ZŠ), ale iba pre prvý stupeň ZŠ (1-4. ročník). Prevádzka MŠ aj ZŠ je určená iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Nové zariadenie opatrovateľskej služby na Osuského

Nové zariadenie opatrovateľskej služby plánuje MČ Petržalka zriadiť na Osuského ulici, v bývalom sídle neziskovej organizácie Lepší svet. Aj napriek núdzovému stavu sa momentálne zbierajú podklady a pripravuje sa verejná súťaž na obstaranie projektovej dokumentácie vrátane architektonickej štúdie. Zariadenie pre seniorov počíta s kapacitou 40 klientov, na porovnanie, dve existujúce zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici majú spolu 50 klientov.

Nové triedy pre škôlkarov na ZŠ Turnianska

Mestská časť Bratislava-Petržalka odštartovala rekonštrukciu Základnej školy Turnianska 10 za účelom vytvorenia novej materskej školy v jej nevyužívaných priestoroch

Environmentálne šetrné odstránenie inváznych drevín (výskum v Petržalke)

Invázne rastliny sú zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – jar 2021

Petržalka už tradične 2x do roka pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery

Elektronická úradná tabuľa

Územné a
stavebné konania, Investičné zámery

Všetky konania Žiadosti + EIA Investičné zámery Informácie pre verejnosť

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day